Pyetjet në Menaxhment Bankar - Janar 2010

classic Classic list List threaded Threaded
1 message Options
Reply | Threaded
Open this post in threaded view
|

Pyetjet në Menaxhment Bankar - Janar 2010

Burbuqe
1. Trendet e zhvillimit bankar ndërkombëtar?
2. Shpjegoni qasjet e problemit likuiditet - profitabilitet?
3. Faktorët që ndikojnë në profabilitetin e bankës?
4. Shpjegoni cila eshte qasja QVE dhe komponentat e saj?
5. Hapat kyqë të ndrrimeve strategjike në banka?

Ne provim kane qen 3 lloje te testeve me nga 5 pyetje, pyetjet nga testet tjera te cilat i komkuptu janë:
 
Mjaftueshmeria e kapitalit
Udhëheqja e ndrrimeve strategjike
Shpjegoni modelin e rritjes se dividendes
Shpjegoni rendesin e kreditimit ne bankat bashkkohore
Dallimi në mes te bankës afariste dhe bankës qëndrore

Tjera pyetje nuk i di, sukses te gjith atyre qe ju nevoiten keto provime.